Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Zajęć Kulturalno-oświatowych dla dzieci w wieku przedszkolnym:

>>>Stąd<<< można pobrać pełną treść Regulaminu Przedszkola w formacie PDF.

Luksemburg, 18 maja 2020 r. 

REGULAMIN ZAJĘĆ KULTURALNO – OŚWIATOWYCH DLA DZIECI  W WIEKU PRZEDSZKOLNYM (dalej: „Przedszkole”)
ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE RODZICÓW UCZNIÓW SZKOŁY POLSKIEJ W LUKSEMBURGU APEEPL ASBL 

 

 1. Zajęcia Przedszkola Polskiego odbywają się w soboty zgodnie z kalendarzem dostępnym na stronie Przedszkola Polskiego przedszkolaki.lu . Adres placówki, w której wynajmowane będą sale, jest komunikowany w mailu organizacyjnym przesyłanym przez kierownika Przedszkola przed rozpoczęciem roku przedszkolnego. Zajęcia zaczynają się o godzinie 9.30 i kończą się o godzinie 12.00.
  • Dzieci mogą korzystać ze świetlicy funkcjonującej w godzinach 8.45–9.15. Świetlica jest organizowana głównie dla przedszkolaków posiadających rodzeństwo w Szkole Polskiej, aby umożliwić rodzicom dojazd i odbiór dzieci z różnych miejsc.
  • Od godziny 9.30–12.00 odbywają się zajęcia w poszczególnych grupach. Nauczycielki prowadzące grupę odbierają dzieci ze świetlicy.
  • W godzinach 12.00–12.30 funkcjonuje świetlica dla dzieci (jw. świetlica organizowana jest głównie dla dzieci posiadających rodzeństwo w Szkole Polskiej). Na początku roku przedszkolnego rodzice informują mailowo kierownika Przedszkola, które dzieci będą pozostawać regularnie w świetlicy w oczekiwaniu na rodziców.
 1. Ze względów bezpieczeństwa drzwi wejściowe są otwierane o godzinie 8.45 i zamykane o godzinie 9.40. Wszyscy rodzice są proszeni o opuszczenie budynku do godziny 9.30. Rodzice zobowiązują się do punktualnego przyprowadzania dzieci na zajęcia – spóźnienia dezorganizują pracę grupy. W wyjątkowych sytuacjach przybycia na zajęcia po godzinie 9.30 prosimy o kontakt telefoniczny z kierownikiem Przedszkola (numer telefonu na stronie internetowej Przedszkola).
 2. Drzwi są ponownie otwierane 15 minut przed zakończeniem zajęć, czyli o 11.45. Rodzice oczekujący na dzieci proszeni są o czekanie w holu budynku i niewchodzenie do sal lekcyjnych.
 3. Rodzice zobowiązują się do punktualnego odbierania dzieci. W przypadku nieodebrania dziecka o czasie ze świetlicy o godzinie 12:30, rodzice zobowiązani są do zapłaty 20 EUR za każdą rozpoczętą godzinę. Personel Przedszkola zobowiązany jest opuścić budynek i zablokować drzwi do godziny 13.00.
 4. Rodzice są zobowiązani do prawidłowego parkowania aut w wyznaczonych miejscach – informacja z mapą parkingów wysyłana jest mailowo. Nierespektowanie zasad prawidłowego parkowania przez Rodziców, będzie wiązało się z wydaleniem dziecka z Przedszkola.
 5. Rodzice zgłaszają wcześniej zaplanowaną nieobecność dziecka na zajęciach na adres mailowy nauczyciela prowadzącego. Adresy mailowe nauczycieli umieszczone są na stronie internetowej Przedszkola.
 6. Rodzice są proszeni o sprawne rozbieranie i ubieranie dzieci przed zajęciami/po zajęciach oraz pozostawienie kurtek i butów na wieszakach przed klasami. Nie należy zostawiać żadnych swoich rzeczy po zajęciach oraz nie wynosić ze żadnych rzeczy stanowiących własność budynku. Zarówno nauczyciele, jak i APEEPL nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione w Przedszkolu.
 7. Obowiązuje zakaz korzystania z placu zabaw przed zajęciami i po zajęciach przedszkolnych. Plac zabaw jest dostępny dla Przedszkola tylko podczas zajęć i pod opieką nauczycieli.
 8. Podstawą przyjęcia dziecka do Przedszkola jest samodzielne sygnalizowanie potrzeb fizjologicznych. Dziecko musi być odpieluchowane.
 9. Na zajęcia prosimy spakować dzieciom obuwie zamienne oraz drugie śniadanie wraz z napojami (preferowana woda), a na wcześniejszą prośbę nauczyciela ubranie ochronne do malowania farbami lub innych prac plastycznych.
 10. Po wcześniejszej konsultacji z nauczycielem jest możliwość zorganizowania małego przyjęcia urodzinowego dla dziecka podczas przerwy śniadaniowej.
 11. Informacja o wysokości rocznej opłaty za zajęcia przedszkolne zostanie podana w mailu potwierdzającym przyjęcie dziecka do Przedszkola. Opłata za Przedszkole jest płatna z góry za cały rok, najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć w danym roku przedszkolnym. W uzasadnionych losowo przypadkach i na wniosek rodzica/opiekuna dziecka, Zarząd APEEPL może podjąć decyzję o rozłożeniu płatności na 2 raty (druga rata płatna do 15 stycznia następnego roku). W przypadku uczęszczania do Przedszkola dwojga dzieci płatności są rozłożone na 2 raty (jedna rata płatna na 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć, druga do 15 stycznia następnego roku). W przypadku uczęszczania do Przedszkola więcej niż 2 dzieci z jednej rodziny wysokość opłaty za trzecie i kolejne dziecko ustali Zarząd APEEPL w oddzielnej uchwale.
 12. W pojedynczych przypadkach odwołania zajęć Przedszkola Polskiego z powodu działania siły wyższej, organizator nie wypłaca na rzecz rodziców żadnych zwrotów kosztów. W przypadku długotrwałego działania siły wyższej, kwestie zwrotu kosztów ustalane są uchwałą Zarządu APEEPL.

 

 

 

Regulamin sporządził: Anna Walak, Kierownik Przedszkola
Zaktualizowano: 15 maja 2020 r. – Joanna Jansen, Aleksandra Muth-Wernerus (APEEPL)
Zatwierdzono: Uchwała Zarządu APEEPL nr  3/2019-2020 z dnia 18 maja 2020 r. – Zatwierdzenie regulaminu Przedszkola Polskiego na rok 2020/2021